Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Sportovní hala

Většina zastupitelů schválila zvýšení nákladů na vícepracích o více než 5 000 000 Kč i přesto, že řada položek nebyla jasně dokladována. Nebyly předloženy výkazy výměr, které by korespondovaly s knihami jízd nákladních vozidel případně s vážními lístky ze skládky. Není pořízena fotografická dokumentace před zalitím betonem. Vícepráce nebyly v plném rozsahu odsouhlaseny stavebním dozorem či projektantem.

Aktuálně:
Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že Městský úřad Králův Dvůr porušil zákon při zadávání veřejné zakázky na výstavbu sportovní haly. Více informací v dokumentech na konci stránky.


Výstavba sportovní haly znamená pro městský rozpočet Králova Dvora nemalé zatížení a to zejména pro následující období. Je nepochybné, že některé jiné kapitoly v rozpočtu značně "zeštíhlí", případně budou zcela vypuštěny. Je proto zarážející, s jakou lehkostí se někteří zastupitelé přenášejí přes fenomén zvaný "vícenáklady", s kterým již podruhé přichází firma FORMATECH, s. r. o. Vyjádřeno slovy klasika: Tento způsob financování zdá se nám poněkud něšťastným!

Část nákladů bude hrazena z prostředků města, část ze státní dotace a část nákladů bude řešena úvěrem - město se tedy bude zadlužovat, a i přesto většina zastupitelů schválí proplacení i těch nákladů, které by měly být nejprve řádně zdokladovány.

Výběrové řízení

Víceúčelová sportovní hala Králův Dvůr

V roce 2004 zadalo město Králův Dvůr výběrové řízení na stavbu sportovní haly. Přihlásilo se 11 zájemců. Losováním za přítomnosti notáře bylo vybráno 5 zájemců, kteří postoupili do dalšího kola. Pro vyhodnocení výběrového řízení byla rozhodující tato kritéria:

 • ekonomická výhodnost - nabídková cena (váha 50%)
 • platební podmínky (váha 30%)
 • technická způsobilost (váha 20%)

Ve výběrovém řízení uspěla a zakázku na stavbu víceúčelové sportovní haly získala firma FORMATECH, s. r. o. Předložila nejnižší nabídkovou cenu 45 230 720 Kč a výhodné platební podmínky (mimo jiné nepožaduje vyplácení záloh).

Nedokladované navýšení ceny stavby

V době, kdy nebyla ještě započata vlastní stavba ocelové konstrukce, bylo již stavební společnosti proplaceno na fakturách úctyhodných 29 894 736,50 Kč.

Do této doby bylo již 2 × požádováno a také většinou zastupitelů odhlasováno navýšení celkové ceny na vícepracích. Poprvé dne 6.10.2005 schválili zastupitelé cca 271 000 Kč a podruhé dne 7.9.2005 bylo schváleno další navýšení o úctyhodných cca 5 000 000 Kč.

Celková cena je navyšována i přesto, že firma FORMATECH, s. r. o. uspěla ve výběrovém řízení především pro svoji nízkou nabídkovou cenu. Mnohem závažnější je fakt, že byly bez širší odborné diskuze schváleny i náklady, které nebyly věrohodně a řádně prokázány.

Po zalití základové desky přišla stavební firma s tvrzením, že se vyskytly komplikované podmínky pro založení stavby a že bylo nutné zvětšit rozsah zemních prací. Firma však tyto náklady deklaruje až v okamžiku kdy zalitá betonová deska brání zjištění oprávněnosti požadovaných vícenákladů.

Abychom mohli jednat o případném akceptování vícenákladů (všech či jen některých položek) požadujeme dokumentaci, která je v případě víceprací jinak naprostou samozřejmostí:

 • přesné výkazy výměr, které korespondují s dalšími údaji
 • knihy jízd automobilů
 • vážní lístky (faktury) ze skládky
 • fotografickou dokumentaci, z níž bude zřejmý stav před, v průběhu a po odtěžení nevhodného podloží
Žádné z těchto podkladů nebyly předloženy a proto zásadně nesouhlasíme s proplacením vícenákladů jak je schválila většina zastupitelů.

Bez výše uvedených průkazných a nezpochybnitelných podkladů se lze domnívat, že hodnoty uváděné v "Nabídkovém rozpočtu" (náklady na vícepráce) jsou tudíž imaginární čísla, vytvořená na objednávku.

Vícepráce nebyly odsouhlaseny v plném rozsahu ani stavebním dozorem, investorem, či projektantem. Rovněž nesouhlasí počet kontrolních dnů. Za období od konce září 2005 do dubna 2006 jsou v kopii stavebního deníku poskytnuté zastupitelům zapsány pouze 2 kontrolní dny, přičemž kontrolní den měl být každý týden.

Náklady na vícepráce nejsou nic proti čemu bychom se apriory bránili, pokud se ukáže, že jsou nevyhnutelné a stavební firma je dokáže věrohodně obhájit.

Faktury proplacené firmě FORMATECH, s. r. o.

28.9.2005 ................. 1.165.106,00 Kč
5.10.2005 ................. 2.482.618,00 Kč
14.10.2005 ................ 7.619.210,50 Kč
14.11.2005 ................ 4.198.330,50 Kč
2.12.2005 ................. 4.034.735,00 Kč

  CELKEM ZA ROK 2005 ..... 19.500.000,00 Kč


18.4.2006 ................. 2.308.795,00 Kč
3.7.2006 .................. 1.057.845,50 Kč
25.7.2006 ................. 3.248.096,50 Kč
21.9.2006 ................. 3.779.999.50 Kč (část víceprací)

  CELKEM ZA ROK 2006 ..... 10.394.736,50 Kč

  CELKEM PROPLACENO ...... 29.894.736,50 Kč

Náklady před započetím stavby

2.5.2003
Studie sport. haly
Fa PAYCO a.s .......................... 31.500,00 Kč

13.2.2004
Vypracování projektu pro územní řízení
Projektant ing.Prajer ................. 350.000,00 Kč

27.5.2004
Ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 27.2.2004
Projektant ing.Prajer ................. 250.000,00 Kč

3.9.2004
Za vypracování projekt. dokumentace pro
účely PSP a dle smlouvy o dílo ze dne 27.4.2004
Projektant ing. Prajer ................ 400.000,00 Kč

25.1.2005
Notářské osvědčení o výběru šesti zájemců
o výstavbu sportovní haly
JUDr. Maurer ..........................  6.379,00 Kč

10.2.2005
Vypracování zadávacích podmínek pro
výběrové řízení
JUDr. Sršeň ........................... 11.900,00 Kč

3.3.2005
Vypracování výkazu výměr a kontr. rozpočtu
Projektant ing. Prajer ................ 55.000,00 Kč

23.3.2005
Projednání projektu pro stav. povolení dle
smlouvy o dílo ze dne 27.2.2005
Projektant ing. Prajer ................ 50.000,00 Kč


CELKEM: ............................. 1.154.779,00 Kč


Sportovní hala Králův Dvůr
Za rozestavěnou část, tak jak ji ukazuje tento snímek, zaplatilo již město přes 25 milionů korun (a to se nejedná o zálohy)!

Dokumenty ke stažení

Videozáznamy

Dokumenty

Víte, že ... ?

 • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
 • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]