Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Prodej pozemku starostovi

Starosta Mgr. Karel Mencl požádal o odkoupení městského pozemku o výměře 3518 m2 za cenu 100 000 Kč (přepočteno 28,43 Kč/m2). My jsme podali návrh na prodej obálkovou metodou. Zvítězil však návrh na prodej pozemku starostovi za cenu 50 Kč/m2. Pozemek nebyl nabídnut občanům a starosta získal lukrativní pozemek, jehož hodnota je obzvláště po změně v územním plánu na individuální bydlení mnohonásobně vyšší.

Starostův pozemek Králův Dvůr

Dne 26.5.2005 předložil starosta Mgr. Karel Mencl žádost o odkoupení pozemku (původně ovocný sad, v té době již v územním plánu projednáno v rámci dohadovacího řízení na Krajském úřadu Středočeského kraje jako pozemek pro individuální bydlení) parcelní číslo 203/1 o výměře 3518 m2 v katastrálním území Počaply za částku 100 000 Kč (přepočteno 28,43 Kč/m2).

Tímto starosta žádá o odkoupení pozemku, který je již v územním plánu projednán jako plocha pro individuální bydlení městského typu - tedy jako plocha určená k zástavbě za cenu více než směšnou. Skutečná cena takového pozemku je však několikanásobně vyšší.

Zastupitelstvo města souhlasí - bude předloženo na veřejném jednání zastupitelstva. Dne 30.5.2005 bere tuto informaci na vědomí také Rada města a dne 16.6.2005 probíhá jednání o prodeji pozemku na Veřejném jednání zastupitelstva:

Nízká prodejní cena byla v průběhu tohoto jednání odůvodněna mokřinou a celkovým podmáčením pozemku. Toto tvrzení bylo zastupitelům doloženo výřezem katastrální mapy, na kterém je podél hranice pozemku zakreslen potok. Předložená katastrální mapa však pravděpodobně pocházela z doby protektorátu (dovozujeme z německých názvů ulic) a nereflektovala pozdější přeložení potoka. Podle aktuální katastrální mapy je potok veden v poměrně velké vzdálenosti od hranice pozemku. Argument, že je pozemek mokřinou, není tedy opodstatněný!

S navrženým způsobem prodeje však nemůžeme souhlasit. Za občanské sdružení podal Mgr. Rozhoň protinávrh na prodej tohoto pozemku některou z transparentních metod např. obálkovou metodou se slovy: Nedovedu si představit, že si představitel města koupí městský pozemek, aniž by byl předtím nabídnut občanům. Tento návrh však pro nedostatečnou podporu z řad ostatních zastupitelů neprošel - 5 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.

Neprošel ani původní návrh s celkovou cenou 100 000 Kč - 5 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Schválen byl až nový návrh, který počítá s částkou 50 Kč/m2 - 8 pro, 3 se zdrželi

Většina zastupitelů tak odsouhlasila prodej pozemku, který byl v té době již projednán jako stavební parcela (o výsledku projednání byly zastupitelé informováni již dne 24.3.2005), starostovi za velmi lukrativní cenu. Pokud by byl pozemek prodán transparentní cestou a byl nabídnut občanům mohl být příjem do městské pokladny z jeho prodeje několikanásobně vyšší.

Je až s podivem, že se vyskytly tři hlasy proti transparentnímu způsobu prodeje. Zároveň zastupitelé museli vědět, že pokud byl pozemek projednán jako území pro individuální bydlení, je jeho cena mnohonásobně vyšší a i tak 8 zastupitelů hlasovalo proti oprávněnému zájmu města.

Navíc byla při veřejném jednání zastupitelům poskytnuta kopie oznámení z úřední desky, kde nejsou vyplněny údaje "Vyvěšeno" a "Sňato". Byl tedy tento záměr zveřejněn na úřední desce?

V průběhu září a října 2006 byla tato kauza zmíněna několikrát v tisku (články jsou k dispozici níže na této stránce). Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva zvoleného pro období 2002 - 2006 předložil Mgr. Karel Mencl dodatek v podobě smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitostem, ve které se zavázal, že v případě prodeje pozemku ho nejdříve nabídne městu. Platnost předkupního práva byla schválena na dobu 10 let. V této souvislosti si nemůžeme odpustit následující příměr: Zloděj vyloupí banku, následně je chycen a ve snaze zmenšit svoji vinu nabídne policajtům, že ty peníze nepoužije hned, ale za 10 nebo 15 let! Zloděj, ve kterém se sice hnulo svědomí zůstává i nadále stále zlodějem! Městská pokladna, pokud by se pozemek prodával např. obálkovou metodou, mohla získat mnohonásobně vyšší obnos.

Navíc pan Mencl v tisku opakovaně tvrdí, že koupě pozemku byla maximálně transparentní. Nemyslíme si, že přímý prodej tak jak byl uskutečněn je transparentnější než námi navrhovaná obálková metoda. Mgr. Mencl argumentuje v tisku také tím, že koupě byla zveřejněna v Králodvorském zpravodaji. My však musíme konstatovat, že se tak stalo až po schválení prodeje pozemku na jednání zastupitelstva.

Dokumenty ke stažení

Mapy

Dokumenty

Z tisku

Většina dokumentů je k dispozici ve formátu PDF. K prohlížení těchto dokumentů je třeba nainstalovat Adobe Reader. Tento program lze v české verzi zdarma stáhout například ze serveru slunečnice.cz.

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]