Sdružení pro město Králův Dvůr ...

Občanské sdružení Králova Dvora

Historie lokality Na Louce

Na tomto místě se krátkým pohledem do historie pokusíme objasnit, jak se v průbehu let vyvíjela situace v lokalitě Na louce, kde obytná zástavba v současnosti těsně sousedí s průmyslovou výrobou.

Původní domy, ve kterých dnes sídlí firma Atlas, byly postaveny v 70.letech jako ubytovny tzv. Tesko-domy. Byly využívány k bydlení pro dělníky především z králodvorských železáren, ale také králodvorských cementáren a střídavě i z ostatních menších závodů (např.Průmstav). V 80.letech zde zahajuje drobnou podnikatelskou činnost firma Sportservis, která úzce spolupracovala s Králodvorskými železárnami, národní podnik. Mezi její aktivity patřily mj. balení a distribuce drobných upomínkových předmětů a suvenýrů a pro tuto podnikatelskou činnost byly zdejší ubytovny také zčásti využívány.

S příchodem aktivit mladých lidí, kteří si říkali „Závolšáci“ byly některé části těchto domů rovněž využívány jako klubovna a to pod záštitou Socialistického svazu mládeže.

V roce 1991 požádala firma Sportservis a.s. okresního hygienika o vyjádření k projektu úpravy Tesko objektu, dříve využívaného jako ubytovna, na provozovnu. [1]

Okresní hygienik souhlasí s rekonstrukcí objektu, ale povoluje jeho využití pouze jako skladu. Případná instalace lisů (a tudíž změna užívání ve smyslu provozovny) je podmíněna zpracováním návrhu protihlukových opatření a vypracováním akustické studie.

V roce 1992 předložila firma Sportservis akustickou studii instalace lisů v Tesko objektech a MUDr. Vlček (okresní hygienik) s ní vyjádřil souhlas za předpokladu, že v rámci zkušebního provozu nebude překročena limitní hladina hluku 85dB (v pracovním prostředí) a 45dB (ve venkovním prostředí na hranici pozemku). Tato hodnota (45dB) je stanovena s ohledem na umístění provozovny v rekreační oblasti. Navržená studie musí být ověřena praktickým měřením v pracovním i venkovním prostředí. [2]

Sportservis a.s. podal dne 14.1.1993 žádost o změnu užívání stavby skladu na dílnu k odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Berouně a dne 11.3.1993 byla tato změna povolena za předpokladu dodržení stanovených podmínek (včetně instalace lisů a kompresorovny). [3]

19.dubna 1993 uzavřely Králodvorské železárny a.s. kupní smlouvu s firmou Sportservis a.s. Předmětem této smlouvy jsou výše uvedené Tesko objekty včetně přilehlých parcel.[4]

Dne 10.11.1994 vydává okresní hygienik na žádost fy Sportservis a.s. závazný posudek, v němž souhlasí se zkušebním provozem akce „Oprava Tesko budov“ za přesně určených podmínek. V odůvodnění je odvolání na výše citované závazné posudky [1] a [2].

Změna užívání se týká Tesko objektů, které se tímto stávají provozovnou se svařovnou, lisovnou a kompresorovnou. Souhlas se zkušebním provozem byl udělen na dobu tří měsíců.

Po uplynutí této lhůty požádala fa Sportservis a.s. o ukončení zkušebního provozu a převedení do provozu trvalého. Z předložených protokolů vyplývá, že podmínky byly splněny a okresní hygienik MUDr. Vlček tak dne 7.3.1995 vyjádřil s převedením do trvalého provozu souhlas…

Někdy příště se podíváme na tento proces „legitimizace kozího chlívku na továrnu v rekreační oblasti“ očima orgánů státní správy tj. budou nás zajímat vyjádření především příslušného stavebního úřadu v Berouně, později v Králově Dvoře a obce (města) Králova Dvora.

Dokumenty ke stažení

Víte, že ... ?

  • - starosta Karel Mencl získal pozemek, který nebyl nabídnut občanům, za cenu 50 Kč/m2 a navíc při žádosti předložil zastaralou katastrální mapu (pravděpodobně z doby protektorátu)? Přesto prodej pozemku většina zastupitelů schválila!
  • - za rozestavěnou sportovní halu zaplatilo město již přes 29 000 000 Kč a konečná cena je již v této fázi výstavby navyšována o náklady na vícepráce ve výši přes 5 000 000 Kč? Ekonomická výhodnost nabídky byla přitom hlavním kritériem výběrového řízení.
Nevíte? Čtěte fakta!Obsah stránek © Občanské sdružení Králova Dvora - sdružení pro ochranu zájmů obyvatel a lepší životní prostředí.
Popelky Biliánové 236, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 311 636 373, e-mail: , www.sdruzeni.kraluvdvur.cz
Tvorba stránek: Pavel Bokr a Jan Vyhnánek - Králův Dvůr
Postavičky pana Lístečka: © Iva Vyhnánková - Králův Dvůr
[CNW:Counter]